top of page
  • Facebook
  • LinkedIn

Asociace profesionálních divadel ČR je organizace sdružující většinu profesionálních souborových divadelních scén veřejné služby na území ČR. Napomáhá vzájemné spolupráci mezi divadly, zasazuje se o vytváření příznivých podmínek pro divadelní tvorbu a zastupuje divadla v komunikaci s orgány veřejné správy.

 

Asociace se snaží o podporu a vytváření širokého spektra dostupného kulturního vyžití. Podtrhuje význam regionálních a městských divadel pro stát, kraj i veřejnost. Jejich prostřednictvím se zasazuje o navazování na bohatou tradici českého divadelnictví na scénách činoherních, loutkových, hudebních i jinak performativních divadel. Reprezentuje profesionální divadla před orgány veřejné správy při vytváření co nejpříznivějších (finančních i správních) podmínek pro divadelní tvorbu. 

 

Asociace za dobu své existence zastupovala divadla například v rámci kampaně “Pomozte svému divadlu” v roce 2012. Tehdy se zasazovala o legislativní proměnu a optimalizaci financování regionálních divadel. Snaha o spravedlivější rozdělení veřejných dotací přerostla v otevřený protest napříč regionálními divadly a informační kampaň „Pomozte svému divadlu“, která upozorňovala na neřešený systém financování regionálních divadel.  Kampaň v petici podpořilo 37 000 lidí.  

 

Od jara 2020 se Asociace profesionálních divadel angažuje v souvislosti s koronavirovou krizí a řeší následky, které ze vzniklé situace vyplývají. Aktuálně iniciovala propagační kampaň „Zvedáme opony“ na podporu návštěvnosti divadel v souvislosti s onemocněním covid-19.

Organizační struktura

Nejvyšším orgánem Asociace je Valná hromada. Valnou hromadu svolává Výbor podle potřeby a situace, nejméně však dvakrát ročně. Výbor volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.

 

Výbor:

 

Výbor řídí činnost Asociace a prezentuje ji navenek. Výbor se skládá ze šesti členů. Výbor rozhoduje většinou hlasů všech členů. Každý člen Výboru má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů má rozhodující hlas předseda. Funkční období Výboru je tříleté. Předseda nebo místopředseda Výboru jedná jménem Asociace.

Předseda nebo místopředseda Výboru Asociace je pověřen, aby ve smyslu stanov zastupoval Asociaci při jednání s orgány a organizacemi, které svojí činností mohou ovlivňovat činnost a existenci divadel, fyzickými i právnickými osobami a státními orgány a zároveň byl i jménem Asociace partnerem jejich výkonných orgánů. Totéž se týká spolupráce s partnerskými organizacemi v zahraničí. 

 

Předseda APD: MgA. Stanislav Moša - ředitel Městského divadla Brno

Výkonný ředitel APD: MgA. Zdeněk Pánek

Revizní komise

Revizní komise má tři členy, volí a odvolává ji Valná hromada. Revizní komise se zodpovídá ze své činnosti pouze Valné hromadě.

Stanovy a účetní uzávěrky jsou ke stažení ZDE

​Členové APD

Mozaika_divadel_upr.jpg

Proč se stát členem APD?

Asociace sdružuje členy, nejen aby napomáhala komunikaci

mezi jednotlivými profesionálními divadly, umožnila

vzájemnou pomoc, debatu a domluvu, ale také, aby

prosazovala zájmy svých členů v komunikaci s orgány

veřejné správy a vytvářela tak co nejpříznivější podmínky

pro uměleckou tvorbu.

 

Jak se stát členem APD?

Členem Asociace se může stát profesionální divadlo veřejné služby, které splňuje podmínky uvedené ve Stanovách APD. 

O přijetí divadla rozhoduje výbor Asociace. Divadlo je pak v Asociaci reprezentováno svým statutárním zástupcem nebo jím písemně zmocněnou osobou.

bottom of page