top of page
  • Facebook
  • LinkedIn

Divadlo má v české kultuře výjimečné, nezastupitelné místo. Divadlo dodávalo naději našim předkům v nejistých obdobích válek, nemocí či krizí. Stalo se výspou svobody i v období okupace naší země po roce 1968. Byla to právě česká divadla, která odvážnou stávkou zahájila zásadní proměnu poměrů v naší zemi v roce 1989.

Celá divadelní síť v České republice vznikala po staletí v přímé návaznosti na nejvýznamnější události našich dějin.

Je výjimečná i ve své vnitřní provázanosti, všechna naše divadla se vzájemně doplňují v nejrůznějších sférách svých činností, čerpají inspiraci od svých kolegů z jiných měst a dále je exponenciálně rozvíjejí ve prospěch celočeské živé kultury.

Každé jedno divadlo v kterémkoliv městě je i dnes přirozeným centrem jeho kulturního života.

Stačí se přijít podívat!

Předmětem činnosti a cílem Asociace je vzájemná spolupráce a pomoc. Asociace se zabývá otázkami společného zájmu. Asociace je organizací zaměstnavatelů v oblasti profesionálních divadel veřejné služby.

Cíle Asociace se uskutečňují zejména:

  • společnými konzultacemi statutárních zástupců a poskytováním informací z činnosti jednotlivých divadel,

  • výměnou zkušeností z jednání divadel s orgány státní správy a samosprávy,

  • návrhy na společný postup statutárních zástupců divadel při jednání s orgány státní správy a samosprávy zvláště tam, kde je pro další činnosti divadel bezprostředně nutné,

  • návrhy na společný postup statutárních zástupců divadel ve vnitřních otázkách jednotlivých divadel.

Asociace při své činnosti spolupracuje i s jinými orgány a organizacemi, které svou činností mohou ovlivňovat činnost a existenci divadel.

Těmi jsou zejména:

Ministerstvo kultury, Parlament ČR, odborové organizace, orgány VÚSC, Divadelní obec, Herecká asociace, Asociace scénografů, Ministerstvo školství, další právnické i fyzické osoby, orgány samosprávy a  zaměstnavatelské svazy.

 

Asociace je stálým členem Kulturní sekce Rady hospodářského a sociálního dialogu při Ministerstvu kultury ČR

Unie zaměstnavatelských svazůorganizace PEARLE* - Performing Arts Employers Associations League Europe

Opera Europe .

IMG_6916.jpg

Asociace je řešitelem grantu z Fondů EHP: "Etablování stávající struktury Asociace profesionálních divadel ČR v kontextu proměny sektoru živého umění v důsledku pandemie koronaviru". Děkujeme za podporu.

bottom of page