top of page

Výběrové řízení na ředitele/ředitelku Divadla loutek Ostrava

Rada města Ostravy vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa ředitelky/ředitele

právnické osoby Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace.

Požadované předpoklady:

 

ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu

minimálně 5 let praxe v oblasti kultury, praxe v řízení a vedení většího kolektivu minimálně 3 roky výhodou

znalost českého divadelního prostředí, všeobecný kulturní rozhled;

znalost právních předpisů týkajících se činnosti příspěvkových organizací zřizovanými územně samosprávnými celky a souvisejících ekonomických a právních norem

vysoká úroveň vyjadřovacích schopností v mluveném i písemném projevu, výborná znalost českého jazyka

aktivní znalost jednoho světového jazyka (Aj, Nj)

manažerské a organizační schopnosti, empatie, diplomatické vystupování

schopnost komunikace s odbornou veřejností a médii

bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům

 

Přílohy – doklady, které zájemce připojí k přihlášce:

-            strukturovaný životopis s údaji o dosavadním zaměstnání a praxi, odborných znalostech a dovednostech, včetně vlastnoručního podpisu

-            ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

-            výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) – originál nebo ověřenou kopii

-            písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení dle § 5 odst. 2 zák. č. 110/2019 Sb.,           

              o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, a jejich poskytnutí  členům výběrové komise a osobám,

               které se podílejí na výběrovém řízení

-            souhlas se zveřejněním strukturovaného životopisu a souhlas se zveřejněním předložené  koncepce v případě, že

              kandidát bude jmenován do funkce ředitelky/ředitele příspěvkové organizace Divadlo loutek Ostrava

-            písemně zpracovaný návrh koncept strategie Divadla loutek Ostrava, příspěvkové organizace,  na období 2024–2028,     

              který bude obsahovat:

 

základní SWOT analýzu organizace

vize a poslání Divadla loutek Ostrava (v návaznosti na strategický dokument Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy: #kultura2030), prioritní témata odborného rozvoje instituce, strategické cíle a návrh konkrétních opatření směřujících k jejich naplnění definice optimálního stavu instituce za 5 let a s výhledem na 10 let

rámcový ekonomický plán včetně výhledu multizdrojového financování

zhodnocení personálního stavu a potřeb instituce, návrh optimální organizační struktury a priority pro řízení lidských zdrojů/personální politiky

rámcový návrh/principy komunikační strategie

Koncept strategie bude zpracován v rozsahu max. 10 normostran A4 strojopisu. Koncept strategie a strukturovaný profesní životopis budou předloženy jak v písemné, tak i v elektronické podobě, v elektronické podobě budou zaslány ve stejném termínu jako listinné dokumenty na adresu: barbora.stankusova@ostrava.cz.

 

Doplňující informace:

předpokládaný nástup do funkce: 1. 7. 2023

platové podmínky dle platných právních předpisů/platová třída 12 dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Vyhlašovatel má právo výběrové řízení kdykoliv zrušit bez udání důvodu nebo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů.

 

Lhůta pro podání přihlášek, včetně všech příloh:      28. 2. 2023 do 15:00 hodin

 

Bližší informace o výběrovém řízení na tel č. 737270896, Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury, Magistrát města Ostravy; informace o organizaci jsou zveřejněny na https://www.dlo-ostrava.cz/o-divadle/.

 

Uchazeči mohou být na základě zaslaných podkladů pozváni k osobnímu pohovoru, jehož součástí bude i psychologická diagnostika.

 

O vypsání výběrového řízení rozhodla Rada města Ostravy dne 3. 1. 2023 svým usnesením č. 00513/RM2226/10.

ut zde

divadlo-loutek_400.jpg
  • Facebook
  • LinkedIn
bottom of page