top of page

Stanovisko Asociace k manuálu MŠMT - koronavirus

Chápeme, že toto opatření je stejně jako celý manuál motivované snahou o maximální snížení

epidemiologických rizik. Jsme si ale jisti, že si jeho autoři plně neuvědomili důsledky, které

z jeho dodržování vyplývají pro celou jednu oblast kulturní sféry, pro specializovaná divadla

pro děti a mládež ale i pro řadu českých divadel, která se této tvorbě také věnují.

Statutární divadla pro děti a mládež, působící dlouhodobě a úspěšně ve všech regionech České republiky, mají za sebou náročné jarní období, které znamenalo úplné přerušení provozu a nemožnost veřejně hrát. Nyní je před nimi – kvůli „manuálu“ - značně nejistý podzim. Zatímco v případě českých divadel vyvinulo Ministerstvo kultury ČR maximální snahu o konkrétní pomoc a o co nejpřijatelnější podobu dalších nařízení, divadla pro děti a mládež staví manuál MŠMT do naprosto neřešitelné situace.

Česká síť zřizovaných divadel pro děti a mládež vznikala desítky let, zažila celou řadu otřesů, ale ještě nikdy nečelila tak bezprecedentnímu tlaku na svou existenci, jako je tomu nyní. Nemá-li dojít k její nevratné devastaci, mají-li tato divadla nadále naplňovat své poslání veřejných kulturních institucí a zachovat si celou šíři i kvalitu programové nabídky, kterou po léta dětem a mládeži v celé ČR poskytují, bez spolupráce se školami se naprosto neobejdou. Považujeme v tomto směru za důležité také podotknout, že divadlo pro děti a mládež, zejména pak divadlo loutkové, patří tradičně mezi výkladní skříně celé české kultury, kterou naše divadla pravidelně a dlouhodobě reprezentují po celém světě. I to se nyní ocitá v bezprostředním ohrožení.

Česká divadla pro děti a mládež věnují dlouhodobě velké úsilí tvorbě kvalitních divadelních inscenací a prokazatelně pomáhají kultivovat celou oblast českého vzdělávání. Spolupracují s významnými osobnostmi české kultury, a i v době socialismu, stejně jako nyní spoluvytvářejí svobodné kulturní

prostředí, které je k dětskému divákovi vstřícné, chápavé a obohacující. Města a zřizovatelé dlouhodobě investují významné prostředky, aby tuto kvalitní součást české estetické výchovy udrželi a nadále rozvíjeli.

Nezpochybňujeme snahu MŠMT zajistit prostřednictvím manuálu co nejméně poznamenaný průběh školního roku. Nejsme však ochotni smířit se s absolutní rezignací na úlohu profesionálních divadel pro děti a takto přezíravou marginalizací jejich významu. Tento nezodpovědný přístup bude mít vážný dopad nejen na budoucnost konkrétních kulturních institucí, ale zejména na umělecké a kulturní vzdělávání, obě nezbytná pro úplný rozvoj osobnosti a občanského vystupování, společenskou soudržnost a identitu. Divadlo se hrálo za obou světových válek, v časech morových ran, hlubokých hospodářských krizí či politických krizí i na místech zpustošených přírodními katastrofami. Jaký signál budoucím generacím tedy vysílá naše současná vyspělá společnost, jestliže předstírá, že v těžších časech snad lze kulturu, resp. jednu její část, „dočasně“ bez vážné úhony prostě vypnout?

Stejně jako jiná česká profesionální divadla jsou i divadla pro děti a mládež připravena udělat maximum pro to, aby co nejvíce snížila rizika vyplývající z návštěvy představení a školám maximálně vyjít vstříc. Dodržení přísných hygienických podmínek je samozřejmostí, včetně schopnosti adekvátně reagovat i na další případné požadavky ředitelů či zřizovatelů. Potřebujeme však, aby jak ze strany MŠMT, tak ze strany Ministerstva kultury ČR přišel jasný signál, že školní návštěvy profesionálních divadel pro děti mládež nejsou zbytnou kratochvílí zpestřující fádní školní docházku, ale nedílnou a dlouhodobou součástí výchovy a vzdělávání mládeže. Na tom nic nemění ani současná komplikovaná situace.

Předem Vám děkujeme za pochopení a řešení této svízelné situace.

V úctě a s pozdravem

MgA. Stanislav Moša, v.r.                               MgA. Eva Kejkrtová Měřičková, v.r.

předseda APD ČR                                              místopředsedkyně a výkonná ředitelka APD ČR

Tiskovou zprávu je možno stáhnout zde.

Tiskovou zprávu je možno stáhnout zde

Foto_manual.jpg
  • Facebook
  • LinkedIn
bottom of page