top of page

Centrum experimentálního divadla v Brně hledá ředitele/ku

Rada města Brna vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky

příspěvkové organizace Centrum experimentálního divadla.
Předpokládaný nástup do funkce dle dohody, ideálně od 1. 7. 2024.

Koncepce strategie, motivační dopis a strukturovaný profesní životopis
je třeba odevzdat v písemné i v elektronické podobě do 31. 12. 2023.

 

Požadované předpoklady:

vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
minimálně 3 roky praxe ve vedoucí funkci;
znalost základních principů, na nichž je založena příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem;
znalost českého divadelního prostředí, orientace v oblasti české kultury a v současném evropském divadle, všeobecný kulturní rozhled;
manažerské a organizační schopnosti;
schopnost komunikace s odbornou veřejností a médii;
vysoká úroveň vyjadřovacích schopností v mluveném i písemném projevu;
aktivní znalost nejméně jednoho světového jazyka na úrovni B1.

K přihlášce je nutné připojit:

strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a praxi, odborných znalostech a dovednostech;
ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál nebo ověřená kopie), cizí státní příslušník obdobný doklad;
motivační dopis;
souhlas se zveřejněním strukturovaného profesního životopisu a souhlas se zveřejněním předložené koncepce strategie Centra experimentálního divadla, příspěvkové organizace.
koncepci činnosti a rozvoje Centra experimentálního divadla, příspěvkové organizace na léta 2024-2028. Koncepce musí obsahovat:
vizi a poslání organizace, strategické cíle a metody k jejich dosažení;
nástin uměleckých koncepcí jednotlivých divadelních souborů s představu o případných úpravách základní organizační struktury organizace;
návrh personálního obsazení funkcí uměleckých šéfů Divadla Husa na provázku, HaDivadla a Divadelní platformy Terén, nebo popis způsobu výběru těchto uměleckých šéfů;
SWOT analýzu organizace;
ekonomickou, obchodní a marketingovou strategii;
návrh systémového a efektivního využití budov a prostor svěřených organizaci k hospodaření, event. využívaných organizací na základě smluvních vztahů.
Koncepce strategie bude zpracována v rozsahu max. 10 normostran A4 strojopisu.

Koncepce strategie, motivační dopis a strukturovaný profesní životopis budou předloženy jak v písemné, tak i v elektronické podobě, v elektronické podobě budou zaslány ve stejném termínu jako listinné dokumenty, elektronicky na adresu: jurecka.zdenek@brno.cz.

APD_logo_300.jpg
  • Facebook
  • LinkedIn
bottom of page