top of page

Konkurz na ředitele / ředitelku Jihočeského divadla 

Statutární město České Budějovice vyhlašuje výběrového řízení na obsazení funkce

ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Jihočeské divadlo.

Kvalifikační předpoklady uchazeče/uchazečky:

 • VŠ vzdělání v magisterském studijním programu, uměleckého, ekonomického nebo právního, dle katalogu prací (nařízení vlády č. 222/2010 Sb. v platném znění)

 • znalost právního řádu České republiky, zvláště právní problematiky v oblasti kultury, znalost ekonomických i právních principů, v nichž funguje příspěvková organizace

 • orientace v oboru a kulturní přehled

 • praxe v oblasti kultury 5 let, z toho minimálně 3 roky ve vyšší manažerské pozici

 • znalost anglického, či německého jazyka na úrovni B2 výhodou

 • výborné organizační a manažerské schopnosti

 • vyjednávací schopnosti, komunikativnost

 • časová flexibilita

 • trestní bezúhonnost a splnění obecných požadavků na funkci statutárního orgánu ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb. v platném znění, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

Písemná přihláška uchazeče/uchazečky musí obsahovat tyto náležitosti:
přihláška k zařazení do VŘ, osobní dotazník a poučení ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů – k dispozici k vyzvednutí na sekretariátu odboru SVS MMČB (nám. Přemysla Otakara II., 1/1), II. poschodí, č. dveří 229, příp. na webových stránkách MMČB v sekci volná místa.

Povinné přílohy přihlášky:

 • úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 • strukturovaný profesní životopis, obsahující údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, o publikační, pedagogické či jiné významné činnosti, působení v jiných profesně blízkých organizacích

 • motivační dopis

 • písemně zpracovaná koncepce řízení Jihočeského divadla pro roky 2024 – 2029 – rozvoj čtyřsouborového divadla s nadregionální a přeshraniční působností včetně stanovení dílčích cílů např. v oblasti rozvoje publika, fundraisingu, marketingu a dále vize spolupráce s kulturními subjekty a spolkem Budějovice 2028 v rámci přípravy a realizace EHMK 2028. Součástí koncepce bude vyjádření postoje k možnému záměru výstavby nového Jihočeského divadla

 • výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, cizí státní příslušník předloží obdobný doklad.

Ceny_400.jpg
 • Facebook
 • LinkedIn
bottom of page